Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp

GD&TĐ – Đây là một trong những nhiệm vụ chủ yếu của giáo dục nghề nghiệp năm học 2016 – 2017 được nêu tại báo cáo tổng kết năm học 2015 – 2016, phương hướng nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 đối với giáo dục chuyên nghiệp.

Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Theo báo cáo này, hiện tại, hầu hết các địa phương chưa có quy hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp dựa theo dự báo, tiêu chuẩn, định mức và nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, đồng thời chưa phối hợp tốt quy hoạch giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học.

Để sử dụng, điều phối nguồn lực hiệu quả cho phát triển nhân lực chất lượng cao, tránh tình trạng lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản, mở ngành nghề đào tạo, nơi thừa nơi thiếu giáo viên, nguồn lực, việc quy hoạch là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu đối với giáo dục nghề nghiệp cho năm học này và các năm sau.

Mục tiêu quy hoạch là sắp xếp lại cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, ngoài công lập, bao gồm các trường TCCN, trung cấp nghề, cao đẳng nghề, cao đẳng, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên trên địa bàn theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả vừa đảm bảo đáp ứng nhu cầu của người học ở đầu vào, nhu cầu nhân lực của đầu ra phù hợp với thị trường lao động trong nước và tham gia thị trường lao động quốc tế; đảm bảo nguồn lực triển khai quy hoạch theo lộ trình, phù hợp với quy hoạch phát triển nhân lực quốc gia, của ngành và địa phương.

Nhiệm vụ chính bao gồm: Xây dựng và ban hành tiêu chuẩn, định mức cho cơ sở giáo dục nghề nghiệp; xây dựng tài liệu hướng dẫn quy hoạch phát triển giáo dục; rà soát mạng lưới và đánh giá cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo ngành nghề đào tạo, chất lượng, hiệu quả hoạt động, điều kiện về huy động nguồn lực từ xã hội hóa; sáp nhập cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập và hình thành trường cao đẳng cộng đồng đáp ứng tại chỗ nhu cầu học văn hóa, học nghề cho thanh niên và người lao động; đề xuất cấp ủy, HĐND, UBND tỉnh/thành phố trực thuộc TW phương án bố trí, sắp xếp quy hoạch các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn

Để thực hiện được nhiệm vụ trên, ngoài các yếu tố kỹ thuật liên quan đến quy hoạch (tiêu chuẩn, tiêu chí, tài liệu hướng dẫn, chuyên gia…) đòi hỏi Chính phủ sớm ban hành cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân, Khung trình độ quốc gia và có sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ về quy hoạch mạng lại lưới cơ sở giáo dục đào tạo, tái cơ cấu hệ thống giáo dục nghề nghiệp theo Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 06/6/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao.

Đặc biệt, phải thống nhất duy nhất một cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo để có sự chỉ đạo đồng bộ từ Trung ương đến địa phương về công tác quy hoạch.

Bài Viết Liên Quan